Boven

Banenafspraak

Wat is de banenafspraak?

De banenafspraak vloeit voort uit de Participatiewet. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om 125.000 banen te creëren.  Private werkgevers vullen 100.000 banen in en de overheid 25.000. De banen worden stapsgewijs geleverd. Doel is om de extra banen voor 2026 te creëren.

Tellen

In 2014 was er een nulmeting, die als peildatum 1 januari 2013 had. Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord. Bij de beoordeling gaat het om het aantal extra gerealiseerde banen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013.

UWV doet de telling. Dat doet zij door  het doelgroepregister met de polisadministratie te vergelijken. Een baan telt mee bij een werkweek van 25,5 uur. Een Wajonger die bijvoorbeeld 12,5 uur per week werkt, telt als halve baan mee.

Ministerie van SZW

De twee-meting werd in juni 2017 gepresenteerd door het ministerie van SZW en gaat over het jaar 2016. De opgave: tot en met 2016 was dat de sector markt ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) tot en met eind 2016 14.000 banen realiseert. Voor de sector overheid is de opgave 6.500 banen. In totaal gaat het dus om 20.500 banen

De resultaten van de twee-meting:  de werkgevers in de sector markt realiseerden eind 2016 in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting hvoor mensen met een beperking. Daarmee is voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Het gaat om 18.957 banen bij de sector markt en 3.597 banen bij de sector overheid.

Quotumwet werkgevers overheid

De werkgevers in de sector overheid haalden de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 echter niet. Daarom heeft het kabinet het traject ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid te activeren. Dit quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen creëren voor mensen met een beperking. > Lees meer

Detachering tellen mee

Voor de banenafspraak tellen alle gerealiseerde banen mee. Ook als de werknemers op uitzend- of detacheringsbasis bij een bedrijf werken. Het gaat immers om het totaal aan gerealiseerde banen op macroniveau. Uitgeleende Wajongers, Wsw-detacheringen en ook mensen die vallen onder de Participatiewet telt het UWV niet mee bij hun formele werkgever (de uitlenende werkgever). En dus ook niet bij de sector waartoe deze werkgever behoort. De ‘uitgeleende’ werknemers tellen dus mee bij de ‘inlenende partij’.

Er is een verdeelsleutel voor flexibele arbeid gemaakt, die bepaalt welk percentage van de flexibele banen meetelt bij de markt en welk percentage bij de overheid.

Doelgroep banenafspraak

UWV houdt een doelgroepregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen. > Lees meer over de (doelgroep van de) Participatiewet

Kennisdocument

De afgelopen jaren hebben de partijen in de Programmaraad met hun samenwerkingspartners en het ministerie een kennisdocument opgesteld over de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Dit document bevat de antwoorden op veelgestelde vragen. Het document is voorjaar 2018 geactualiseerd.

Meer informatie (externe links)

Bron: Rijksoverheid.nl, UWV.nl