Participatiewet

Wat houdt de participatiewet in?

De Participatiewet trad 1 januari 2015 in werking. De wet geeft gemeenten een belangrijke rol in het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is de bedoeling dat ook zij hun plaats vinden in het reguliere bedrijfsleven. Het gaat om mensen die voorheen een beroep deden op de WWB (wet Werk en Bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Doel Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren om regulier aan het werk te gaan. Het kabinet beoogt tevens een vereenvoudiging voor werkgevers.

Doelgroepen

UWV houdt een doelgroepregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.

De eerste jaren wordt er voorrang gegeven aan Wajongers en mensen die op de wachtlijst voor de Wsw stonden. Dit wordt niet ‘hard’ gemaakt: het gaat om een intentie. Lees ook: wat-is-het-doelgroepregister (UWV).

Toelichting Wajong

Mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en tot 31 december 2014 onder de Wajong zouden hebben gevallen, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De huidige groep Wajong blijft onder verantwoordelijkheid van het UWV. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong uitsluitend toegankelijk voor jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen.

Toelichting Wsw

De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die op 31 december 2014 een dienstverband hadden bij een sw-bedrijf, inclusief de bijbehorende cao Wsw. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening in.

Instrumenten

Om werkgevers te stimuleren werkzoekenden uit de Participatiewet in dienst te nemen, zijn er verschillende instrumenten.

Meer informatie (externe links)