Banenafspraak

(garantiebanen)

Wat houdt de banenafspraak in?

De banenafspraak vloeit voort uit de doelstelling van de Participatiewet. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om 125.000 banen te creëren. 100.000 hiervan worden ingevuld door private werkgevers en 25.000 door de overheid. De banen worden stapsgewijs geleverd. Doel is om de extra banen voor 2026 te creëren.

Tellen

In 2014 was er een nulmeting, die als peildatum 1 januari 2013 had. Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord. Bij de beoordeling gaat het om het aantal extra gerealiseerde banen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013.

De telling wordt gedaan door UWV. Zij vergelijken het doelgroepregister met de polisadministratie. Een baan telt mee bij een werkweek van 25,5 uur. Een Wajonger die bijvoorbeeld 12,5 uur per week werkt, telt als halve baan mee.

Twee-meting 2017

De twee-meting werd in juni 2017 gepresenteerd door het ministerie van SZW en gaat over het jaar 2016. De opgave tot en met 2016 was dat de sector markt ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) tot en met eind 2016 14.000 banen realiseert, voor de sector overheid is de opgave 6.500 banen. In totaal gaat het dus om 20.500 banen

De resultaten van de twee-meting laten zien dat de werkgevers in de sector markt eind 2016 in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit resultaat is voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Het gaat om 18.957 banen bij de sector markt en 3.597 banen bij de sector overheid.

Quotom werkgevers overheid

De werkgevers in de sector overheid haalden de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 echter niet. Daarom heeft het kabinet het traject ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid te activeren. Het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. > Lees meer

Detachering tellen mee

Voor de banenafspraak tellen alle gerealiseerde banen mee, ook als de werknemers op uitzend- of detacheringsbasis bij een bedrijf werken. Het gaat immers om het totaal aan gerealiseerde banen op macroniveau. Afgesproken is dat uitgeleende Wajongers, Wsw-detacheringen en ook de doelgroep van de Participatiewet, door UWV niet worden meegeteld bij hun formele werkgever (de uitlenende werkgever). En dus ook niet bij de sector waartoe deze werkgever behoort. De ‘uitgeleende’ werknemers tellen mee bij de ‘inlenende partij’.

Er is een verdeelsleutel voor flexibele arbeid gemaakt. Op basis hiervan wordt bepaald welk percentage van de flexibele banen meetelt bij de markt en welk percentage bij de overheid.

Doelgroep banenafspraak

UWV houdt een doelgroepregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen. > Lees meer over de (doelgroep van de) Participatiewet

Kennisdocument

De afgelopen jaren hebben de partijen in de Programmaraad met hun samenwerkingspartners en het ministerie een kennisdocument opgesteld over de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Het document bevat de antwoorden op veelgestelde vragen. Het document is voorjaar 2018 geactualiseerd.

Meer informatie (externe links)

Bron: Rijksoverheid.nl, UWV.nl

Andere dienstverleningen

Wet- en regelgeving

Lees meer

PSO-advies

Lees meer

Projecten

Lees meer

Workshops en modules

Lees meer