Midden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Locus Netwerk

 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Deel I bevat de algemene bepalingen. Deel II bevat specifieke bepalingen die gelden voor partners van Locus.

Deel I

Artikel 1 Definities
In deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Stichting Locus (hierna: de Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Diensten:            Iedere bijeenkomst en alle diensten, al dan niet verband houdend met de producten, die onderwerp zijn van een overeenkomst.

Locus:                  De Stichting Locus, gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht.

Opdrachtgever:  Iedere natuurlijk of rechtspersoon die met Locus een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst:   Iedere overeenkomst die tussen Locus en opdrachtgever tot stand komt, betreffende de levering door Locus van producten of diensten aan opdrachtgever, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten:          Alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Schriftelijk:         Hieronder wordt mede verstaan per e-mail.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere overeenkomst die Locus sluit.

2.2 Locus is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in 2 maanden nadat Locus deze wijzigingen schriftelijk bekend heeft gemaakt aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de voorgestelde wijzigingen heeft hij tot 1 week voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn

2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst
3.1 Locus zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en daarbij in geval van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Locus heeft een inspanningsverplichting, waarbij resultaten van verleende diensten nadrukkelijk niet worden gegarandeerd.

3.2 Locus is vrij in de keuze van de medewerker(s) die zij met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht wil belasten.

3.3 Indien Locus voor de uitvoering van de overeenkomst (of een gedeelte daarvan) de hulp van derden behoeft, is Locus bevoegd deze hulp zonder nadere toestemming van de opdrachtgever te betrekken.

3.4 Overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen. Schade die opdrachtgever leidt als gevolg van een te late levering komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 4 Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten
4.1 Kennis en ervaring die Locus opdoet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, mag Locus vrijelijk gebruiken voor niet commerciële activiteiten overeenkomstig haar doelstelling.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten van Locus
5.1 Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten of diensten, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Indien opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst gerechtigd is het logo van Locus te voeren, mag opdrachtgever geen wijzigingen in het logo aanbrengen, noch het logo overdragen aan derden c.q. aan derden in gebruik geven.

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Locus behoudt zich het recht voor om zekerheden voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van eventuele verplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan is tegemoetgekomen.

6.3 Indien de werkzaamheden zich over meer dan een kalendermaand uitstrekken, kan Locus een tussentijdse betaling verlangen.

6.4 Wanneer een factuur van Locus niet tijdig wordt betaald, komt de schuldenaar van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is hij niet alleen vanaf dat moment wettelijke rente daarover verschuldigd, maar verplicht de schuldenaar zich tevens integraal alle kosten te voldoen die Locus maakt ter verkrijging van voldoening.

6.5 Als Locus in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Locus staat niet in en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de door of met behulp van (diensten en/of producten van) Locus verkregen, te verkrijgen, uitgegeven of beschikbaar gestelde al dan niet voor gebruik door derden bedoelde informatie en/of publicaties.

7.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Locus uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, indien en voor zover daarbij sprake is geweest van opzet of grove schuld van zijn bestuurders of feitelijk leidinggevende werknemers.

7.3 Aansprakelijkheid van Locus van schade ten gevolge van tekortkomingen, als bedoeld in het vorige lid, wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding voor de door Locus verrichtte diensten of geleverde producten. Aansprakelijkheid van Locus voor gevolgschade is uitgesloten.

 

Artikel 8 Rechtskeuze
8.1 Op de overeenkomsten aangegaan met Locus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Deel II

Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat specifieke bepalingen voor een overeenkomst betreffende partnerschap bedrijf of lpartnerschap bemiddelaar. Indien en voor zover in deze bepalingen wordt afgeweken van hetgeen in Deel I is vermeld, gaat het bepaalde in dit Deel II voor.

 

Artikel 9 Aanvullende definities
Contributie:        Het bedrag dat partner of lid aan Locus per jaar verschuldigd is.

Partner:               De opdrachtgever die met Locus een overeenkomst heeft betreffende het partnerschap;

 

Artikel 10 Contributies
10.1 Locus is te allen tijde gerechtigd de contributie aan te passen middels een bestuursbesluit. Tariefswijzigingen gaan in 2 maanden nadat Locus de nieuwe tarieven bekend heeft gemaakt op haar website en via een emailbericht.

Artikel 11 beëindiging partnerschap en/of lidmaatschap
11.1 Het partnerschap eindigt door schriftelijke opzegging ter attentie van de directie. Het partnerschap kan uitsluitend eindigen aan het einde van het kalenderjaar. De opzegtermijn bedraagt ten minste drie maanden.