Succesvolle pilot IKEA Amersfoort nieuwe doelgroep Participatiewet

IKEA werkt al een jaar of vijf met SW-hulpkrachten in diverse vestigingen. De methodiek, die zij hiervoor met behulp van Locus en haar leden ontwikkelden, is in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Deze methodiek kan IKEA  echter niet toepassen voor instroom van kandidaten uit de nieuwe doelgroep Participatiewet. Tijd voor een aangepaste aanpak dus! De IKEA vestiging in Amersfoort en de gemeente Amersfoort pakten dit op en kwamen gezamenlijk tot een aanpak, die deze instroom wel mogelijk maakt. IKEA wilde ook in Amersfoort een groep kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in de winkel. Het lukte echter niet om in de regio een SW partner te vinden om de samenwerking mee vorm te geven. Zodoende werd het bestaande contact met het WerkgeversServicepunt van de  gemeente Amersfoort ingeschakeld. Met een bevlogen accountmanager kwam de Amersfoortse IKEA store tot een passende aanpak.

Juridisch werkgeverschap

De bestaande methodiek is gebaseerd op het plaatsen van een groep SW-medewerkers, met een uniform detacheringscontract via de SW-organisatie en begeleid door een meewerkend voorman. Veel gemeenten bieden (nog) geen detacheringsfaciliteit. Zo ook de gemeente Amersfoort. IKEA heeft als uitgangspunt medewerkers uit de doelgroep niet zelf op de loonlijst te plaatsen om hen zo de juiste aandacht te kunnen blijven geven. Dat leidde tot de vraag: wie neemt het juridisch werkgeverschap op zich? De gemeente Amersfoort vond een payroll organisatie die het administratief proces en het werkgeverschap op zich kon nemen.

Begeleiding

Een ander aspect dat om een andere aanpak vroeg is de begeleiding van de medewerkers. De methodiek met SW-inzet kent een meewerkend voorman, die taken ophaalt en verdeelt over de medewerkers en zorgt dat die medewerkers op de juiste manier aan het werk zijn. Voor medewerkers die vanuit de gemeente worden geplaatst bestaat dit concept niet. De gemeente Amersfoort toonde zich innovatief en flexibel door de beschikbare begeleidingsuren voor de totale groep kandidaten bij elkaar te brengen en hieruit toch zelf een (tijdelijk) vrijgemaakte en gefinancierde jobcoach aan te stellen. Een flinke investering, die zich uiteindelijk blijkt terug te verdienen. Dit werkt overigens alleen als er meerdere mensen tegelijk instromen.
Ook IKEA neemt al vroeger in het proces een intensievere rol in de begeleiding, door meteen dan al een buddy in te zetten. Hiermee samenhangend kiezen zij ervoor om de medewerkers niet als separate groep op verschillende afdelingen te laten werken, maar iedere medewerker aan één afdeling te verbinden. Op dit moment zijn er drie medewerkers vanuit de nieuwe doelgroep Participatiewet aan de slag bij IKEA in Amersfoort. Zij startten met een proefplaatsing van een maand en werken nu met een forfaitaire loonkostensubsidie.

Investering levert resultaat

De gemeente Amersfoort heeft het aangedurfd om af te wijken van de vaste procedures met betrekking tot werving & selectie, jobcoaching, loonwaardemetingen en begeleiding. Beide partijen hebben flink tijd geïnvesteerd aan de voorkant van dit proces, wat nu leidt tot een kosten-/batenanalyse die positief is. IKEA en de gemeente Amersfoort creëren met elkaar echt duurzaamheid en doen dit op basis van co-creatie, met de ruimte om gezamenlijk te leren.

Ook andere vestingen…

Nu deze pilot positieve resultaten blijkt op te leveren, wil IKEA gaan onderzoeken of deze aanpak ook in andere stores kan worden toegepast. IKEA zou dat bij voorkeur doen met detachering via een publieke organisatie. Zodra andere IKEA stores aangeven ook op deze wijze extra instroom te willen realiseren, zal Locus een inventarisatie doen onder haar leden. IKEA zet deze werkwijze naast de bestaande SW-methodiek in.