Midden

Holland Rijnland aan de slag met actieplan Perspectief op Werk

Holland Rijnland is een van de eerste arbeidsmarktregio’s die met een goedgekeurd Perspectief op Werk-plan aan de slag gaat. In het plan staan acties voor de komende twee jaar om meer mensen aan het werk te helpen. Het plan is omgezet in een ‘DOE-agenda’. Locus ondersteunde hierbij en gaat een rol spelen bij de uitvoering van het plan.

Regionaal werkgeversservicepunt

Intensiveren van de samenwerking tussen vier werkgeversservicepunten tot een regionaal werkgeversservicepunt, branchegerichte teams en co-creatie met werkgevers is de kern van het plan. Co-creatie met werkgevers biedt nieuwe en extra oplossingen en die zijn hard nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt te overbruggen.

Wat is het actieplan Perspectief op Werk?

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) riep de wethouders van de centrumgemeenten begin dit jaar met een brief op tot een regionaal actieplan. Werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In een gezamenlijke intentieverklaring hebben werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW aangegeven om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De partijen gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

De deelnemende partijen doen met Perspectief op Werk een oproep aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De aanpak in het regionaal actieplan heeft het karakter van een doe-agenda voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat een betere publiek-private samenwerking zorgt voor goede matches.

Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen beschikbaar gesteld. In de ‘call for action’ staan de kaders beschreven waaraan de regionale actieplannen dienen te voldoen om voor deze middelen in aanmerking te komen. Daarnaast is het proces van indienen, beoordeling, financiering en monitoring vormgegeven

Locus ondersteunde Holland Rijnland bij de totstandkoming van het plan en zal ook bij de implementatie in 2019 meewerken. Wanneer mogelijk worden de partners van Locus betrokken bij de uitvoering van het plan.

Bron: www.samenvoordeklant.nl

Hanne Overbeek

Directeur