Monitoring Banenafspraak 2016: resultaten & knelpunten

Jaarlijks vindt een monitoring van de Banenafspraak plaats; een meting van de behaalde resultaten. Uit de monitoring over 2016 (de ‘twee-meting’) blijkt dat de doelstelling van de sector markt ruimschoots is gehaald. De werkgevers in deze sector realiseerden 18.957 banen; ruim 4.000 meer dan de doelstelling van 14.000. Dat is een prachtig resultaat, waar werkgevers met recht trots op mogen zijn!

Quotum voor overheidswerkgevers

De werkgevers in de sector overheid hebben de doelstelling over 2016 niet behaald. Deze sector realiseerde 3.597 banen, terwijl de doelstelling 6.500 was. Daarom besluit het kabinet voor deze sector het quotum te activeren. Dit zal effectief in 2019 plaatsvinden en kan nog worden teruggedraaid als overheidswerkgevers in de tussentijd wel aan de doelstelling voldoen. Staatssecretaris Klijnsma schreef hierover een brief aan de Tweede kamer. Die brief vind je hier>

Knelpunten & verbeteringen

In deze kamerbrief noemde Klijnsma daarnaast enkele knelpunten en verbeterrichtingen, die ook voor andere werkgevers relevant (kunnen) zijn. De belangrijkste zijn:

De t + 2 regel
Er is een regel die bepaalt dat mensen na twee jaar niet meer meetellen voor het doelgroepregister, als zij niet meer aan de criteria voldoen. (bijvoorbeeld als zij meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimum loon). Deze regel staat bekend als de t + 2 regel. Dit leidt ertoe dat werkgevers steeds nieuwe arbeidsbeperkte medewerkers moeten aannemen om de banen mee te laten tellen. Dit gaat ten koste van duurzame invulling van werkplekken. Het kabinet past de regel zo aan, dat deze banen blijven meetellen.

Nieuwe werkplekken door inkoop
Organisaties die veel diensten inkopen, kunnen werkplekken creëren door van hun toeleveranciers te vragen mensen uit de doelgroep aan te nemen. De banen die hierdoor ontstaan tellen echter niet mee voor de inkopende organisatie. De staatssecretaris roept betrokken partijen daarom op om naar maatwerkoplossingen te kijken. Ze noemt ook insourcing als mogelijkheid om dit werk wel mee te laten tellen, maar dit is voor facilitaire bedrijven geen wenselijke situatie. Samen zoeken naar maatwerk is dus van belang!

Doelgroepregister uitbreiden?
Er gaan geluiden op dat er niet voldoende mensen in doelgroepregister vermeld staan om op lange termijn de banenafspraak te kunnen invullen. Het uitbreiden van de doelgroep(criteria) kan dit ondervangen. Daarom laat het ministerie nu onderzoeken of de omvang van het doelgroepregister voldoende is voor het kunnen invullen van de banenafspraak. Is dat niet het geval? Dan is uitbreiding van de doelgroep aan de orde. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we in het vierde kwartaal van 2017.