Midden

Hoe wordt het quotumpercentage berekend?

WAT IS DE WET BANENAFSPRAAK EN QUOTUM ARBEIDSBEPERKTEN?

De wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het kabinet sprak in 2013 in het sociaal akkoord met de sociale partners af dat er extra banen beschikbaar komen voor mensen die onder de Participatiewet vallen.

Naast de 100.000 extra banen in het bedrijfsleven, zal ook de overheid zorgen voor 25.000 banen voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. Bedrijven en overheid gaan de banen geleidelijk realiseren.

BEREKENING VAN HET QUOTUM

In 2016 vond het eerste meetmoment plaats voor de gerealiseerde extra banen over 2015. Als werkgevers dan nog niet voldoende banen voor mensen uit de doelgroep hebben gerealiseerd, zou de quotumheffing in werking treden. Als een werkgever met meer dan 25 werknemers niet voldoet aan het quotumpercentage, dan betaalt hij naar de mate waarin hij een quotumtekort heeft een quotumheffing. Per niet gecreëerde baan (van 25,5 uur) betaalt een werkgever 5000 euro per jaar.

De quotumheffing wordt per werkgever berekend op het niveau van het fiscaal nummer. Voor werkgevers is dat een bekende en herleidbare afbakening. Het gaat om het niveau waarop werkgevers werknemerspremies afdragen en het niveau waarop de hoogte van de WIA-premie per werkgever wordt vastgesteld.

Het quotumpercentage wordt voor elke sector apart (markt en overheid) berekend met deze formule: (1. aantal banen nulmeting) + (2. totaal aantal banen in jaar t x (3. gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) gedeeld door (4. totaal aantal werknemers jaar t) x (5. gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer).

De uitleg van de vijf begrippen uit de formule:

 1. Aantal banen uit de nulmeting. De nulmeting geeft het aantal reguliere banen waarin de mensen uit de doelgroep op 1 januari 2013 werkten.
 2. Het totaal aantal extra banen dat voor een bepaald jaar (= jaar t) is afgesproken voor de mensen uit de doelgroep (zie Tabel 1).
  Om het quotumpercentage voor jaar t te berekenen, wordt het totaal aantal extra banen van het jaar vóór jaar t (= jaar t-1) genomen + de helft van het aantal extra te realiseren banen voor jaar t. De banen voor jaar t tellen voor de helft mee in het quotumpercentage, omdat werkgevers een jaar de tijd hebben om deze extra banen te creëren. De formule houdt zo rekening met het feit dat in januari van jaar t alle banen nog niet gerealiseerd zijn, maar dat werkgevers deze banen geleidelijk in dat jaar invullen.
 3. Gemiddeld aantal verloonde uren doelgroep. Uit de nulmeting bleek dat iemand uit de doelgroep gemiddeld 25,5 uur per week (1.331 uur per jaar) werkt.
 4. Het totaal aantal werknemers jaar t. Jaarlijks wordt gekeken naar het totaal aantal werknemers dat in de marktsector of in de overheidssector werkt.
 5. Gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer. Werknemers in Nederland werken gemiddeld 31,1 uur per week (1.623 uur per jaar).

EEN VOORBEELD:
CASUS IN DE SECTOR MARKT IN 2020

In deze casus gaat het ministerie van SZW uit van de situatie in 2019. In 2019 heeft SZW vastgesteld dat de werkgevers de aantallen banen voor de banenafspraak in 2018 niet hebben gehaald. Daarom wordt de quotumheffing geactiveerd en moet het quotumpercentage worden berekend. Het totaal aantal banen bij alle werkgevers in de sector is 5 miljoen (fictief). Wat is het quotumpercentage dan in 2020?

De berekening volgt de volgende stappen:

 1. Het aantal banen markt in de nulmeting: 32.619 bij formele werkgevers + 26.747 inleenverbanden = 59.366 banen.
 2. Het aantal banen dat erbij had moeten komen volgens de banenreeks van de banenafspraak is 45.000 (zie Tabel 1). Daarvoor telt het ministerie van SZW de beoogde extra banen tot en met 2019. De beoogde banen voor 2020 tellen voor de helft mee. Dit levert de volgende berekening op: 40.000 in 2019 en nog 5000 voor 2020 (50 procent van de 10.000), zie Tabel 1.
 3. Het totaal aantal banen van alle werkgevers (met 25 of meer werknemers) is zoals gezegd 5.000.000 (fictief).
 4. De berekening van het percentage gaat uit van verloonde uren. Het gemiddeld aantal verloonde uren van een persoon uit de doelgroep is 1.331 uur per jaar. Het gemiddeld aantal verloonde uren van alle werknemers is 1.623 uur per jaar.
 5. De berekening:

Totaal aantal banen doelgroep: 104.366 (59.366 + 45.000) x 1.331 uur = 138.911.146 verloonde uren.

Totaal aantal banen bij alle werkgevers: 5.000.000 x 1.623 uur = 8.115.000.000 verloonde uren.

Quotumpercentage: 138.911.146/8.115.000.000 x 100 = 1,71 procent.

QUOTUMHEFFING

De quotumheffing komt ten gunste aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanuit dit fonds kunnen gelden worden overgeheveld naar het Rijk ten behoeve van regelingen die het Rijk financiert, zoals financiering van de uitkeringen en re-integratievoorzieningen op grond van de Wajong en de Participatiewet.

UWV STELT VAST, BELASTINGDIENST INT

UWV stelt jaarlijks vast of een werkgever heeft voldaan aan het geldende percentage. Als dat niet het geval is, bepaalt het UWV de hoogte van de heffing voor deze werkgever. De Belastingdienst int de heffing.

CONCLUSIE

Het quotumpercentage (en dus ook de eventuele heffing), wordt pas geactiveerd wanneer de banenafspraak niet is gehaald. Het quotumpercentage is wel gekoppeld aan deze banenafspraak en groeit dus mee met het aantal banen zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord. Doordat het quotumpercentage afhankelijk is van het totaal aantal werknemers in Nederland dat in een bepaald jaar werkt, is nu nog niet te zeggen wat het quotumpercentage in een bepaald jaar is. Een indicatie geven is wel mogelijk. Het quotumpercentage zal in 2017 ca. 1,25 procent bedragen en stijgen tot ca. 2,5 procent in 2026.

Bron: Ministerie van SZW. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.